Wydziałowy system jakości kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
na wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL

1.      Podstawa prawna

Podstawą prawną funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki są następujące akty prawne:

 • Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej,
 • Zarządzenie Nr R-56/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej,
 • Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki z dnia 27 listopada 2013 r., która definiuje strukturę organizacyjną systemu oraz precyzuje zadania wydziałowej komisji ds. kształcenia i pełnomocnika dziekana ds. kształcenia.

2.      Cel

Ogólnym celem funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki jest doskonalenie procesu kształcenia studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy, upowszechniając jednocześnie ideę uczenia się przez całe życie. Szczegółowe cele WSZJK na Wydziale pozostają w zgodności z Uchwałą Senatu PL i są one następujące:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości procesu dydaktycznego na wszystkich poziomach i formach kształcenia,
 • powiązanie programów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi regionu, a także Misją i Strategią Uczelni,
 • powiązanie systemu kształcenia z tematyką działalności naukowo-badawczej wydziału,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej,
 • monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w celu upowszechniania wiedzy na temat oferty dydaktycznej wydziału oraz jakości kształcenia.

3.      Zasady, procedury, narzędzia

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki opiera się na wykorzystaniu następujących elementów charakteryzujących proces kształcenia:

 • ocena zajęć dydaktycznych przez studentów, uzyskana w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji po każdym semestrze,
 • ocena osiągniętych efektów kształcenia, realizowana w każdym semestrze dla każdego przedmiotu (modułu) przez prowadzących zajęcia,
 • kompleksowa ocena osiągniętych efektów kształcenia, realizowana na koniec każdego roku  akademickiego dla każdego kierunku studiów przez odpowiednią radę programową,
 • coroczne sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale EiI, przedstawiane Radzie Wydziału przez pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia na początku każdego roku akademickiego,
 • kwestionariusz samooceny jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej, przygotowywany przez Dziekana co dwa lata.

Rada Wydziału, na początku każdego roku akademickiego, poświęca jedno ze swoich posiedzeń głównie zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia w Wydziale, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w wyniku stosowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. W szczególności przedmiotem analizy są informacje zawarte w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przygotowanym i przedstawionym przez pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Na koniec roku akademickiego dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowej komisji ds. kształcenia oraz wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, przedkłada radzie wydziału ocenę osiągniętych efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia.

Działania doskonalące jakość kształcenia na Wydziale prowadzone są z wykorzystaniem ujednoliconych procedur i kwestionariuszy, takich jak:

 • procedura i kwestionariusz oceny zajęć przez studentów,
 • procedura i kwestionariusz hospitacji zajęć,
 • procedura i kwestionariusz ankietyzacji studentów na temat pracy dziekanatu,
 • ogólne wytyczne procesu dyplomowania oraz szczegółowa procedura dyplomowania.

Doraźnie prowadzone są działania kontrolne odnośnie wybranych elementów procesu kształcenia.

4.      Organizacja systemu

Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale EiI sprawuje Dziekan Wydziału, uczestnikami i realizatorami systemu są wszyscy pracownicy Wydziału. W funkcjonowaniu i doskonaleniu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia szczególną role pełnią:

 • Prodziekani ds. Studenckich,
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia,
 • rady programowe kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich Instytutów i Katedr funkcjonujących na Wydziale, przedstawiciele studentów i doktorantów, przedstawiciel pracodawców oraz kierownik dziekanatu.

Aktualny skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na wydziale EiI jest następujący:

 1. dr inż. Radosław Machlarz – przewodniczący, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia,
 2. dr inż. Sylwester Adamek,
 3. dr inż. Marcin Buczaj,
 4. dr inż. Grzegorz Komarzyniec,
 5. dr inż. Mariusz Duk,
 6. dr Zbigniew Łagodowski,
 7. dr Beata Pańczyk,
 8. dr inż. Mirosław Pawłot,
 9. dr inż. Eligiusz Pawłowski,
 10. mgr inż. Żaklin Grądz – przedstawiciel doktorantów,
 11. stud. Damian Kostyła – przedstawiciel studentów,
 12. stud. Paweł Panek – przedstawiciel studentów,
 13. mgr inż. Radosław Prasał – przedstawiciel pracodawców,
 14. mgr Piotr Pazowski – kierownik Dziekanatu.

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem, który jest opracowywany i zatwierdzany raz w roku. Zebrania odbywają się średnio raz w miesiącu i są protokołowane. Do najważniejszych zadań Komisji należy:

 • współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia,
 • opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia,
 • opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów,
 • przedkładanie dziekanowi wniosków na podstawie analizy opinii pracodawców i absolwentów, uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzanych przez Biuro Karier Politechniki Lubelskiej,
 • analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów,
 •  ocena stosowanych metod weryfikacji procesu kształcenia,
 • ocena programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia,
 • ocena prac dyplomowych pod katem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich,
 • wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia,
 • inicjowanie działań naprawczych w przypadku niespełnienia standardów jakości.

Archiwalne składy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: plik do pobrania