Projekt "Studiujesz i praktykujesz z Politechniką Lubelską"

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Studenci studiów II stopnia kierunków: Elektrotechnika, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna

Informujemy, że od 1 marca 2018 r. ruszyła na naszym Wydziale rekrutacja do udziału w projekcie „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ”. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia m.in. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej na studiach II stopnia kierunków: 

  • Elektrotechnika (E) 
  • Mechatronika (M) 
  • Inżynieria Biomedyczna (IB)
przez rozszerzenie oferty edukacyjnej o 360-godzinne staże krajowe skierowane do studentów ostatniego (trzeciego) semestru studiów, jako odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiujesz-i-praktykujesz-z-politechnika-lubelska

Pierwszy nabór kandydatów do projekt dotyczącego płatnych staży dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prowadzony będzie w dniach 1 – 30 marca 2018 r.

Dodatkowa rekrutacja dla studentów kierunków Elektrotechnika, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna trwa w dniach 7 maja – 6 czerwca 2018 r.

ETAP I – REKRUTACJA

Studenci zainteresowani udziałem w stażach krajowych w przedsiębiorstwach  zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  1. formularz zgłoszeniowy, inaczej zwany kwestionariuszem projektu (wzór formularza),
  2. curriculum vitae na formatce projektowej (wzór formatki),
  3. list motywacyjny (jak wyżej),
  4. średnia ocen za drugi semestr studiów wydana przez Dziekanat,
  5. zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studencką, np. koła naukowe (jeśli dotyczy),
  6. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  7. rekomendacja Dziekana Wydziału (dla wszystkich kandydatów wystawi ją Dziekan WEiI po zapoznaniu się ze złożonymi w procesie rekrutacji dokumentami).

Zapraszamy do składania dokumentów w pokoju E416 budynku WEiI w godzinach 8:00-15:00.