Erasmus i MOSTECH

Erasmus+ jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwia on wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni jak również stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Wiedza, umiejętności organizacyjne, biegła znajomość języka obcego - to tylko nieliczne korzyści które płyną z uczestnictwa w Programie Erasmus.

Umowy podpisane z ponad 50 ośrodkami akademickimi w Europie (m.in. Hiszpania, Portugalia, Turcja, Grecja, Włochy, Słowacja, Finlandia, Bułgaria i Niemcy), pozwalają studentom Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na realizację części studiów oraz praktyki za granicą. Wykaz uczelni partnerskich, z którymi Wydział EiI ma podpisane umowy w ramach programu Erasmus +:

- dla kierunku Elektrotechnika: http://bwm.pollub.pl/umowy.we-e.pl

- dla kierunku Informatyka: http://bwm.pollub.pl/umowy.we-i.pl

MOSTECH to program krajowej mobilności studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów i doktorantów.

Program MOSTECH jest przedstawiony na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT).

Szczegółowe informacje dotyczące obu programów należy szukać w uczelnianym Biurze Kształcenia Międzynarodowego oraz u Koordynatora Wydziałowego:

dr inż. Adam Kurnicki, pok. E210, e-mail: a.kurnicki@pollub.pl.

Kwalifikację studentów ubiegających się o udział w wymianie w ramach programów wymiany międzynarodowej przeprowadza Komisja Wydziałowa na podstawie dostarczonej przez kandydata dokumentacji Koordynatorowi Wydziałowemu oraz przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej.

Po powrocie, uzyskane przez studenta osiągnięcia (punkty ECTS i efekty kształcenia) zostają zaliczane zgodnie regulacją uczelnianą (http://bwm.pollub.pl/erasmusplus-sms-uznawalnosc.pl).