Projekt „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”

 

Ogólne informacje o projekcie

 • Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
 • Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze
 • Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 do 31.03.2021
 • Lider: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Partnerzy:
 1. PGE Dystrybucja S.A.,
 2. Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 3. Apator Elkomtech S.A.
 • Koszt całkowity projektu: 4 051 212,83 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia poprzez wprowadzenie usługi pozwalającej operatorowi na sterowanie urządzeniami mikrogeneracji zainstalowanymi w układach prosumenckich, a w szczególności sterowanie mocą wytwarzaną w źródłach i zasobnikach energii będących własnością prosumentów. Przekaz sygnałów odbywać się będzie poprzez linie operatora sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem inteligentnych liczników energii AMI zainstalowanych u prosumentów oraz systemu informatycznego SCADA nadzorującego pracę układów prosumenckich, dla którego aparatura zainstalowana będzie częściowo u operatora oraz częściowo u prosumentów. Systemy tego typu sprzyjać będą zwiększeniu elastyczności pracy sieci elektroenergetycznych i współtworzyć będą tzw. inteligentne systemy elektroenergetyczne typu smart grid. Proponowane w projekcie nowe usługi umożliwiać będą pełnienie aktywnej roli prosumentów w stopniu zależnym od ich decyzji.

Cele projektu

 • Zbudowanie zintegrowanego systemu zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej nN z wykorzystaniem możliwości regulacyjnych urządzeń instalacji prosumenckich;
 • Opracowanie nowej usługi regulacyjnej pozwalającej prosumentowi na aktywny udział w rynku energii oraz stabilizacji pracy sieci nN;
 • Przygotowanie rynku do bilansowania lokalnego polegającego na optymalizacji produkcji i zużycia energii elektrycznej w sieci nN.