Projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia”

Ogólne informacje o projekcie

 • Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
 • Poddziałanie: Projekty aplikacyjne
 • Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 do 31.03.2020
 • Lider konsorcjum: EKTO Sp. z o.o., Białystok
 • Konsorcjant: Politechnika Lubelska, Lublin
 • Wartość projektu: 9 055 083,00 zł
 • Akronim: SVD
 • Kierownik B+R Projektu - dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie gotowego do komercjalizacji, nowego produktu w postaci prototypu innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego średniego napięcia w obudowie zamkniętej, dedykowanego dla inteligentnych sieci średniego napięcia (SN) pracujących w technologii Smart Grids. Docelową grupą odbiorców rezultatów projektu będą Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD), prowadzący działania remontowe i modernizacyjne w zakresie dystrybucyjnej infrastruktury sieciowej średniego napięcia, zmierzające do podniesienia jakości świadczonych usług poprzez poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci SN.

W wyniku realizacji głównego celu projektu powstanie nowy, innowacyjny, gotowy do komercjalizacji produkt, charakteryzujący się lepszymi parametrami elektrycznymi, większą trwałością łączeniową i mechaniczną oraz wyższą niezawodnością w porównaniu do obecnie oferowanych urządzeń, także w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wyeliminują konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji styków głównych rozłącznika oraz stosowania szkodliwego dla środowiska gazu SF6, gwarantując wieloletnią bezobsługową pracę urządzenia, co w znacznym stopniu ograniczy koszty eksploatacji infrastruktury sieciowej.

Aktualne postępowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 06-W/SVD/NCBR/2019

Data ogłoszenia: 29 marca 2019 r.

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do złożenia oferty i wyłączone ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4d ust.1 pkt 1

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Wynajem fabrycznie nowej drukarki 3D na potrzeby realizacji badań naukowych”, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do zaproszenia.

Termin realizacji usługi: Od 15.04.2019 r. do 14.08.2019 r. (4 miesiące)

Forma płatności: Czynsz miesięczny

Kryteria wyboru: Cena 100%

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Dr inż. Piotr Billewicz, e-mail: p.billewicz@pollub.pl, tel.: 81 538 45 25

Miejsce i sposób składania ofert: 

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail p.billewicz@pollub.pl do dnia 08.04.2019 r., do godziny 14:00, na załączonym do zaproszenia formularzu lub pocztą na adres: Dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL, Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, Laboratorium nr C518, ul. Nadbystrzycka 36C, 20-618 Lublin
 2. Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego składania ofert pod w/w adresem.
 4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki (linki do plików do pobrania):

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)

Zaproszenie do złożenia oferty (.docx)

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna (.pdf)

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna (.docx)

Załącznik nr 2 – Wzór oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 – Wzór oferty (.docx)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy najmu (.pdf)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy najmu (.docx)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy (.pdf)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy (.docx)

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (.pdf)

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (.docx)

Informacja o wyniku postępowania: