Projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia”

Ogólne informacje o projekcie

  • Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
  • Poddziałanie: Projekty aplikacyjne
  • Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 do 31.03.2020
  • Lider konsorcjum: EKTO Sp. z o.o., Białystok
  • Konsorcjant: Politechnika Lubelska, Lublin
  • Wartość projektu: 9 055 083,00 zł
  • Akronim: SVD
  • Kierownik B+R Projektu - dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie gotowego do komercjalizacji, nowego produktu w postaci prototypu innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego średniego napięcia w obudowie zamkniętej, dedykowanego dla inteligentnych sieci średniego napięcia (SN) pracujących w technologii Smart Grids. Docelową grupą odbiorców rezultatów projektu będą Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD), prowadzący działania remontowe i modernizacyjne w zakresie dystrybucyjnej infrastruktury sieciowej średniego napięcia, zmierzające do podniesienia jakości świadczonych usług poprzez poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci SN.

W wyniku realizacji głównego celu projektu powstanie nowy, innowacyjny, gotowy do komercjalizacji produkt, charakteryzujący się lepszymi parametrami elektrycznymi, większą trwałością łączeniową i mechaniczną oraz wyższą niezawodnością w porównaniu do obecnie oferowanych urządzeń, także w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wyeliminują konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji styków głównych rozłącznika oraz stosowania szkodliwego dla środowiska gazu SF6, gwarantując wieloletnią bezobsługową pracę urządzenia, co w znacznym stopniu ograniczy koszty eksploatacji infrastruktury sieciowej.