Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie - INTERDOC PL

                                 Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie

                                                                      INTERDOC PL

                      Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                       w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

                                                umowa nr POWR.03.02.00-00-I020/16

Projekt realizowany przez Politechnikę Lubelską w partnerstwie z PGE Dystrybucja w okresie od 01-05-2018 do 31-10-2022. Liderem projektu jest Politechnika Lubelska.

Koordynatorem merytorycznym w obszarze elektrotechniki jest dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Koordynatorem merytorycznym w obszarze informatyki jest dr. inż. Tomasz Giżewski

Koordynatorem merytorycznym PGED jest Włodzimierz Moniuszko

Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia w Politechnice Lubelskiej w interdyscyplinarnych dziedzinach (elektrotechnika i informatyka) poprzez dostosowanie profilu studiów doktoranckich do potrzeb rozwijającej się gospodarki (zaangażowanie przedstawicieli przemysłu). Przyczyni się to do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez wzbogacenie oferty Politechniki Lubelskiej o studia doktoranckie o charakterze międzysektorowym i interdyscyplinarnym realizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki dostosowane, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie programu międzysektorowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
 2. Interdyscyplinarne projekty badawcze – opracowanie i realizacja
 3. Mobilność naukowców i aktywność w rozpowszechnianiu wyników badań (udział doktorantów w stażach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i warsztatach)

Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie będą platformą do tworzenia nowych jakościowo rozwiązań organizacyjnych i badawczych. We współpracy z partnerem biznesowym (PGED) opracowane zostaną innowacyjne zasady realizacji projektów wykonywanych przez doktorantów. Z uwagi na fakt, że specyfika rzeczywistych problemów przedsiębiorstwa często wykracza poza obszar jednej dyscypliny, stąd też realizowane projekty będą miały charakter interdyscyplinarny. Podczas prowadzenia wspólnych badań stworzone zostaną warunki do przyszłej komercjalizacji wyników, co zwiększy dodatkowo kompetencje doktorantów, którzy będą lepiej przygotowani do funkcjonowania na zasadach rynkowych. Poprzez utworzenie międzysektorowych komisji nadzorujących postępy doktorantów, Partner z przemysłu będzie mieć bezpośredni wpływ na kierunki prowadzonych badań, transfer wiedzy oraz zastosowane rozwiązania komercjalizacyjne. W interakcji z przedsiębiorstwem, uczelnia zyska również szeroki poligon do doświadczeń i weryfikacji wyników badań. Spodziewany jest także wzajemny transfer „dobrych praktyk” o charakterze zarządczo - organizacyjnym. Mobilność doktorantów oraz aktywność w rozpowszechnianiu wyników badań (poprzez udział w stażach i konferencjach) zwiększy pozytywne oddziaływanie na środowisko w kształtowaniu roli nauki na rozwój technologiczny kraju. Stypendia i premie za terminową obronę rozprawy doktorskiej znacznie podniosą efektywność realizowanych studiów oraz innowacyjność prowadzonych badań.

Absolwenci studiów doktoranckich będą wysoko wykwalifikowanymi i konkurencyjnymi specjalistami w branży elektroenergetyki, energoelektroniki z elementami branż IT i automatyki. Kompetencje absolwentów będą wpisywać się m.in. w obszary inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego (energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka), wzmacniając endogeniczne potencjały rozwojowe województwa. Absolwenci staną się istotnym zasobem dla firm z regionu. jak i kraju.

Sylwetkę absolwenta charakteryzować będą następujące cechy:

 • znajomość warsztatu naukowca
 • umiejętność prowadzenia badań
 • umiejętność analizy zjawisk i formułowania problemów badawczych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się oraz prowadzenia dialogu interdyscyplinarnego i międzysektorowego
 • umiejętność transferu wyników prac badawczych do sfery gospodarczej
 • umiejętność formułowania strategii naukowych
 • umiejętność syntetycznego opracowania wyników badań w postaci prezentacji, raportów i artykułów naukowych
 • zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz różnych form upowszechniania wiedzy
 • znajomość zasad pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe
 • znajomość języków obcych
 • kreatywność, innowacyjność rozumiana jako umiejętność wdrażania wygenerowanych pomysłów
 • znajomość reguł przedsiębiorczości akademickiej
 • rozumienie i poszanowanie zasad ochrony własności intelektualnej
 • rozumienie i poszanowanie zasad etycznych

Zapraszamy na doktoranckie Warsztaty międzysektorowe

26-29 marca, 2021

Warsztaty odbywają się w trybie zdalnym na platformie Teams.
Harmonogram wystąpień oraz linki o wydarzeń znajdują się w pliku do pobrania: harmonogram