Misja i wizja wydziału

Misją Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu elektrotechniki, informatyki, energetyki, mechatroniki, elektrotechnologii, automatyki, inżynierii materiałowej i biomedycznej, elektroniki oraz telekomunikacji, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnej gospodarki i wzrostu poziomu kształcenia.

Dążymy by Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej był jednostką, która:

  • prowadzi kształcenie na europejskim poziomie dostosowane do potrzeb rynku pracy;
  • w pełni wykorzystuje swój potencjał naukowy, badawczy, posiadaną infrastrukturę i zasoby ludzkie do realizacji prac naukowo-badawczych oraz naukowo - wdrożeniowych na wysokim poziomie;
  • ma strukturę organizacyjną optymalnie dostosowaną do wykonywania zadań;
  • dysponuje w pełni zintegrowanym systemem informatycznym, wspomagającym proces kształcenia, zarządzania oraz rozwoju naukowego we wszystkich obszarach działalności;
  • ma profesjonalną, sprawnie działającą administrację;
  • posiada obiektywny system oceniania i wynagradzania pracowników oraz zadaniowy system finansowania jednostek organizacyjnych;
  • wypełnia społeczną misję Uczelni wspierając rozwój kultury studenckiej, sportu akademickiego, przedsiębiorczość studentów oraz rozwój innowacji w regionie;
  • łączy działania rozwojowe z poszanowaniem tradycji akademickich.