Historia

Wydział Elektrotechniki i Informatyki jako samodzielna jednostka organizacyjna naszej szkoły istnieje od 1964 r., a jego historia jest ściśle związana z długotrwałym i złożonym procesem kształtowania się lubelskiej uczelni technicznej - Politechniki Lubelskiej.

Od początku działalności wyższego szkolnictwa technicznego na Lubelszczyźnie obecna była idea kształcenia elektryków. Ogromne zaangażowanie i skuteczność działania jej rzeczników doprowadziło do wyodrębnienia na Wydziale Mechanicznym kierunku Elektrotechnika, a w następnym roku utworzono Wydział Elektryczny. Pierwszym dziekanem Wydziału został doc. mgr inż. Mieczysław Romuald Krzywicki, a prodziekanem - doc. mgr inż. Leonid Kacejko. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowili pracownicy macierzystej szkoły oraz Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej. Strukturę organizacyjną stanowiły Zespoły i Pracownie: Elektrotechniki, Miernictwa Elektrycznego, Maszyn i Napędów Elektrycznych, Automatyki i Elektroniki, a po likwidacji Wydziału Ogólnotechnicznego w 1968 r. - Fizyki Technicznej, Matematyki, Metod Numerycznych.

Wydział Elektryczny przechodził różne modyfikacje struktury organizacyjnej. W latach 1964 - 73 funkcjonował jako Wydział Elektryczny, w latach 1973 - 84 jako Instytut Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej na prawach wydziału. Od 1984 roku do 2003 istnieje ponownie pod nazwą Wydziału Elektrycznego. W jego skład wchodziło 12 jednostek organizacyjnych tj.: Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Katedry: Elektrotechniki Ogólnej, Elektroniki, Automatyki i Metrologii, Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć, Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, Maszyn Elektrycznych, Napędów Elektrycznych, Informatyki, Elektrochemii, Matematyki.

Dostosowując profil absolwenta do potrzeb pracodawców Wydział Elektryczny uruchomił w 1994 roku specjalność Inżynierskie zastosowania Informatyki. W 2000 roku uruchomiony został kierunek Informatyka, na którym do dziś kształcone są wysoko wykwalifikowane kadry informatyczne. Intensywny rozwój kadry naukowej oraz badań w dziedzinie informatyka zaowocował przekształceniem w Wydział Elektrotechniki i Informatyki w roku 2003.Wydział Elektryczny kształcił początkowo inżynierów elektryków systemem studiów wieczorowych, zaocznych i dziennych w specjalności elektrotechnika przemysłowa, od 1973 roku - według jednolitych programów studiów magisterskich. Obecnie, po przekształceniu w Wydział Elektrotechniki i Informatyki, prowadzi studia magisterskie, inżynierskie i uzupełniające systemem dziennym i zaocznym na kierunkach: elektrotechnika i informatyka. Na kierunku elektrotechnika oferowanych jest dziewięć specjalności: odnawialne źródła energii, inteligentne technologie w Elektrotechnice, systemy optoelektroniczne, zrównoważona energetyka, elektroenergetyka, projektowanie urządzeń elektrycznych, napędy mikroprocesorowe w automatyce przemysłowej, elektrotechnologie w fizykoterapii oraz inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej. Na kierunku informatyka oferowanych jest dziewięć specjalności prowadzonych w języku polskim: aplikacje internetowe, eksploatacja systemów informatycznych, systemy i aplikacje multimedialne, systemy mobilne i techniki multimedialne, systemy teleinformatyczne, technologie wytwarzania oprogramowania, sieci informatyczne, informatyka medyczna i systemy analizy danych, oraz trzy specjalności prowadzone w języku angielskim: mobile application development, mobile application development for environmental monitoring, mobile systems and information networks. Dodatkowo wspólnie z Wydziałem Mechanicznym prowadzony jest kierunek mechatronika na którym oferowane są specjalności: mechatronika samochodowa, systemy mobilne w mechatronice, mechatronika w górnictwie. Ponadto na Wydziale prowadzone są inne formy kształcenia jak studia podyplomowe i kursy w specjalnościach odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu jednostek gospodarczych regionu. Równolegle z działalnością dydaktyczną Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi badania naukowe. Intensywny rozwój własnej kadry naukowej w latach 70-tych pozwolił rozwinąć badania naukowe w aktualnej wówczas problematyce dla regionalnego przemysłu i rolnictwa.


Obecne jednostki organizacyjne Wydziału prowadzą badania w dwóch dziedzinach: elektrotechniki oraz informatyki. W tematyce elektrotechniki są to zagadnienia z: optoelektroniki, techniki światłowodowej, wykorzystania nadprzewodnictwa w elektrotechnice, techniki zimnej plazmy w ochronie środowiska, techniki implantacji jonowej w elektrotechnologii, badania właściwości elektrycznych materiałów pochodzenia roślinnego. W tematyczne informatyki są to zagadnienia: ochrony informacji, akwizycji ruchu, ergonomii, okulografii, wirtualnej rzeczywistości, grafiki 3D, metod numerycznych, przetwarzania danych medycznych, sieci komputerowych oraz sieci sensorycznych a także programowania rojowego. Szereg oryginalnych badań naukowych prowadzonych jest z wykorzystaniem unikalnego wyposażenia aparaturowego laboratoriów poszczególnych jednostek Wydziału. Prowadzone one są we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Wyniki tych badań są zawarte w licznych publikacjach.

Poziom prowadzonych badań oraz stan kadry naukowej pozwolił Wydziałowi uzyskać prawa nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz uruchomienie studiów doktoranckich.