5 listopada 2019

Program stypendialny dla studentów i doktorantów

Informujemy, że Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia określił termin  składania wniosków o przyznanie  stypendium w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2019/2020 od 22 października do 22 listopada 2019 roku.  Do udziału w Programie zapraszamy wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Lublina i wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów ustalono na poziomie równym 40%, a dla doktorantów 50%, minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z zastrzeżeniem, że liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120 dla studentów i 30 dla doktorantów.

Wnioski  o przyznanie stypendium na dany rok akademicki wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną należy składać w terminie od  22 października 2019 r.  do 22 listopada 2019 r. w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Więcej informacji na stronie internetowej.