21 marca 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Iaroslava KOVALIUKA

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Iaroslava KOVALIUKA pt.: „Implementacja algorytmu dekorelacji natężenia wiązki jonizującej i energii elektronów w spektrometrze mas do analizy izotopowej gazów szlachetnych”, która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Dr hab. inż. Jarosław Sikora, profesor Politechniki Lubelskiej

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Dr hab. Andrzej Pelc – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).