3 października 2018

OFERTA PRACY - Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

OFERTA PRACY

Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki poszukuje osoby do pracy na stanowisku pracownika administracyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogólny opis zadań na stanowisku:

 1. Obsługa studentów i interesantów w ramach procesu kształcenia na Wydziale 
 2. Obsługa programów bazodanowych studentów
 3. Obsługa programów do organizacji planów zajęć
 4. Sprawozdawczość i archiwizacja dokumentów związanych z tokiem studiów
 5. Nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji
 6. Inne bieżące prace administracyjno-biurowe związane z pracą na stanowisku

Wymagania, które powinna spełniać osoba na powyższe stanowisko:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 3. Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet aplikacji MS Office, sieć Internet)
 4. Wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność
 5. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 6. Dobra organizacja pracy własnej 

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych (referent, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. finansowych)
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na uczelni wyższej
 3. Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego

Kandydaci  proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Szczegółowe CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dyplomu  potwierdzającego wykształcenie (mile widziana również kopia suplementu jeżeli kandydatowi lub kandydatce został wydany)
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 5. Podpisane oświadczenie  "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Lubelską do celów rekrutacji zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. ”  /data i podpis/.

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem  „Dokumenty kandydata/kandydatki do pracy w Dziekanacie WEiI” w pok. 216 (I piętro) w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie.

Termin składania dokumentów : od 03 października 2018 r. do 18 października 2018 r.

Politechnika Lubelska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Politechnika Lubelska nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem  „Dokumenty kandydata/kandydatki do pracy w Dziekanacie WEiI” w pok. 216 (I piętro) w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie.

Termin składania dokumentów: od 03 października 2018 r. do 18 października 2018 r.

Politechnika Lubelska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Politechnika Lubelska nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska