Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

W roku akademickim 2018/19 nabór na studia doktoranckie prowadzony jest tylko w ramach projektu "Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie - INTERDOC PL".

  • 21.05. 2018 - 02.07.2018 - rejestracja w systemie elektronicznym
  • 21.05. 2018 - 02.07.2018 - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o weryfikację znajomości j. obcego
  • 21.05. 2018 - 02.07.2018 – termin przyjmowania dokumentów wysłanych drogą pocztowa
  • 28.06.2018 - 03.07.2018 – termin składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej
  • 04.07.2018 – egzamin dla osób, które nie są absolwentami kierunku elektrotechnika lub kierunków pokrewnych, potwierdzający kompetencje kandydata do rozpoczęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie elektrotechnika
  • 05.07.2018 - 10.07.2018 – egzamin potwierdzający znajomość języka obcego
  • 12.07.2018  - rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją kandydata zawierającą: informację o ukończonych studiach, pracy dyplomowej, motywacji podjęcia studiów i zainteresowaniach naukowych, planowanej koncepcji badań naukowych uzgodnionej z opiekunem naukowym (czas trwania prezentacji do 10 min.)
  • 13.07.2018  - ogłoszenie listy rankingowej
  • 16.07.2018 – wydanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia III stopnia

Dostarczanie dokumentów może odbywać się osobiście lub pocztą, decyduje data wpłynięcia dokumentów do komisji.

Komplet wymaganych dokumentów należy składać do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki do pok. 203 (I piętro), ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin